دلم شکسته

دلم می خواد بذارم برم خیلی زیاد

ولی با این جوجه نمی شه نمی دونم اون موقع که به بچه فکر می کردم مغز خرخورده بودم یا احساس خوشبختی زیادی در من قلمبه شده بود

از دست شازده خسته شدم احساس می کنم هیچ ارزشی برای من واحساساتم قائل نیست اصلاَ و ابداَ

کاشکی زن یکی دیگه میشدم کسی که تا قبل از ازدواج رفته بود دنبال آرزوهاش نه بعدش دا پدر و مادرش رو لعنت کنه که هیچ وقت نذاشتن اونطوری که می خواد زندگی کنه که حالا فقطبه فکر آرزوهاش باشه

آرزوم یه زندگی آروم وبدون دغدغه ست که می دونم بهش نمی رسم

خدایا 3 سال طلبت منو 10 ماه  ببر عقبخیال باطل خواهش می کنم

/ 1 نظر / 20 بازدید
ندا

الهی گلم حساس شدی تو این وضعیتی که داری. غصه نخور همه چی درست می شه.[لبخند]